Some Common Verbs Srpski - English

Imperfective VerbsPerfective Verbs
Srpski InfinitiveSrpski 1st SingSrpski InfinitiveSrpski 1st SingEnglish
B bitibudem jestejesamto be
buditi sebudim se to wake up
Č čekatičekam sačekatisačekamto wait
dočekatidočekamto welcome
čitatičitam to read
čutičujem to listen
D davatidajem datidamto give
predavatipredajempredatipredamto deliver
dopunitidopunimto supplement, fill
doručkovatidoručkujemto breakfast
G ginutiginempoginutipoginemto perish
govoritigovorimto speak
odgovaratiodgovaramodgovoritiodgovorimto answer
razgovaratirazgovaramto talk
gledatigledampogledatipogledamto watch
I ićiidemićiidemto go
dolazitidolazim doćidođemto come
odlazitiodlazimotićiodemto leave
polazitipolazimpoćipođemto go out
prolazitiprolazimproćiprođemto go past
silazitisilazimsićisiđemto descend, get off
stizatistižemstićistignemto get to
igratiigramto play, dance
imatiimamto have
J jestijedempojestipojedemto eat
K kasnitikasnimto be late
kazatikažemto say, tell
kupati sekupam seto have a bath
kupovati sekupujemkupitikupimto buy
kuvatikuvamto cook
L legatiležemlećilegnem, ležemto lie down, go to bed
podlegatipodležempodlećipodlegnemto be subject to, to lie down under
ležatiležimto lie
M mešatimešamto mix
menjatimenjampromenitipromenimto change
mislitimislimpomislitipomislimto think
moratimoramto have to, must
N nalaziti senalazim seto be located
O odmarati seodmaram seto rest
osećati seosećam seto feel
P padatipadamto fall (rain etc)
pevatipevamto sing
pisatipišemnapisatinapišemto write
upisatiupišemto write down
zapisatizapišemto write down
pitatipitamupitatiupitamto ask
pitipijemto drink
plaćatiplaćamplatitiplatimto pay
plivatiplivamto swim
počinjatipočinjempočetipočnemto begin
pogoditipogodimto hit, guess
ponovitiponovimto repeat
posetitiposetimto visit
pratiperemto wash
pravitipravimnapravitinapravimto make
proveritiproverimto check
pušitipušimto smoke
putovatiputujemto travel
R raditiradimuraditiuradimto work, do
razumetirazumemto understand
reći[rečem]to say, tell
ručatiručamto lunch
S sedetisedimto sit
slatišaljemposlatipošaljemto send
slikatislikamnaslikatinaslikamto photograph, paint
slagatislažemsložitisložimto arrange, assemble, agree
slušatislušamto listen
služitislužimto serve
spavatispavamto sleep
sprematispremamspremitispremimto prepare
stajatistajemstatistanemto stand, stop
ostajatiostajemostatiostanemto remain
prestatiprestanemto stop
stanovatistanujemto live [reside]
stavljatistavljamstavitistavimto put
ostavljatiostavljamostavitiostavimto leave
stradatistradampostradatipostradamto suffer
studiratistudiramto study
sviđati sesviđam sesvideti sesvidem seto please, be likeable
sviratisviramto play (an instrument)
Š šetatišetamto walk
T tećitečemto flow
tražititražimto look for
trestitresemto shake
U učitiučimto learn
upoznatiupoznamto introduce, get to know
ustajatiustajemustatiustanemto get up
uzimatiuzimamuzetiuzmemto take
uživatiuživamto enjoy
V večerativečeramto eat supper
verovativerovampoverovatipoverovamto believe
videtividimto see
voditivodimpovestipovedemto lead
izvoditiizvodimizvestiizvedemto lead out
provoditiprovodimprovestiprovedemto lead, carry out, spend (time)
voletivolimto like, love
vozitivozimto drive
vraćati sevraćam seto come back
vućivućemto pull
Z zapisatizapišemto write down
zaustavitizaustavimto stop (something)
zvati sezovem seto be called
zvonitizvonimto ring
Ž želetiželimto wish
živetiživimto live
žuritižurimpožuritipožurimto hurry
back to contents